Algemene voorwaarden

Ruitersport Sissi is een vennootschap onder firma dat haar winkel gevestigd heeft in Vlissingen aan de Dreesstraat nr. 4, postcode 4384 DC met als correspondentieadres voor de administratie hetzelfde adres. Ruitersport Sissi levert vanuit de winkel en/of voorraadmagazijn en in uitzonderlijke gevallen rechtstreeks vanaf de toeleverancier. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid West onder nummer 69613230 en onder BTW nummer NL85.79.40.211.B01. Hierna te noemen Ruitersport Sissi.

1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ruitersport Sissi en op alle met u (afnemers van producten en diensten van Ruitersport Sissi) gesloten overeenkomsten.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met deze voorwaarden akkoord gaat. Ruitersport Sissi behoud zich het recht voor haar voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Ruitersport Sissi is als volgt bereikbaar:

E-mail: 24 uur per dag via het contactformulier van www.ruitersportsissi.nl
Telefonisch bereikbaar dinsdag t/m vrijdag tijdens de openingstijden van de winkel van 10.00 - 17.30: 0118 851894 (gebruik van het contactformulier of e-mail heeft uitdrukkelijk onze voorkeur)
Per post: Ruitersport Sissi, Dreesstraat 4, 4384 DC Vlissingen

2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Ruitersport Sissi en Afnemer.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van afnemer wordt door Ruitersport Sissi uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 Bestellen
3.1 Bestellingen kunnen via de internetsite Ruitersport Sissi worden geplaatst.

3.2 Er is geen minimum bestelbedrag.
Ruitersport Sissi heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling of eenmalige machtiging, te verbinden.

3.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Ruitersport Sissi uw bestelling in behandeling heeft genomen.

4 Verkoop via de internetwinkel
4.1 De internetwinkel is geautomatiseerd. We behouden ons het recht op het niet leveren van de aangekochte artikelen in de hierna te noemen situaties.

1) Als gevolg van een storing in de prijsteller van de internetwinkel.

2) Indien het artikel niet meer binnen 3 weken leverbaar is, doordat er meer verkocht is dan verwacht en we het artikel niet meer tijdig geleverd kunnen krijgen door onze leveranciers.

5 Prijzen
5.1 De in de laatst verschenen internetpagina van Ruitersport Sissi vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij u aan deze internetwinkel te raadplegen.

5.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Ruitersport Sissi bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

5.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6 Levering
6.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

6.2 Ruitersport Sissi verzendt door heel Europa. Al onze leveringen worden bij voorkeur bezorgd door PostNL. Bent u niet thuis, geen probleem. Het pakket kan daarna nog drie weken lang door u afgehaald worden op het postkantoor bij u in de buurt. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd. De bijdrage in de verzend- en behandelingskosten voor een bestelling zijn € 4,95 binnen Nederland voor track & trace, € 7,50 voor aangetekende stukken met verzekering. Voor buitenland gelden de tarieven zoals deze vermeld staan op http://www.tntpost.nl.

6.3 Zodra dat de vervoersmaatschappij de aangekochte zending heeft aangemerkt als "afgeleverd" kan Ruitersport Sissi nimmer aanspakelijk worden gesteld voor de eventuele vermissing hiervan. Opdrachtgever zal in dit geval de vervoersmaatschappij aan moeten spreken.

6.4 Bij bestellingen van meer dan € 75,- zijn alle kosten van verzending in Nederland, voor rekening van Ruitersport Sissi behoudens als de bestelling bestaat uit uitsluitend outlet artikelen. Ruitersport Sissi verzendt in dit geval het pakket aangetekend met bijbehorende verzekering tot minimaal de waarde ervan.

6.5 Ruitersport Sissi levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld met bekwame spoed af. De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaalt is duurt het 3 a 10 werkdagen. Al hoewel ons streven is om zoveel mogelijk bestellingen binnen 3 werkdagen af te handelen kunnen er enkele belemmerende factoren zijn waarin dit helaas niet altijd lukt. Onze ervaring is dat de helft van de bestellingen iets later worden verzonden, veelal tussen de 3 en 10 werkdagen. Mocht een van uw meerdere bestelde artikelen de belemmerende factor zijn dan verzenden wij uw bestelling in delen.

6.6 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

6.7 De door Ruitersport Sissi opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

7 Betaling
U kunt op 3 manieren betalen:

1) U betaalt vooraf door het totaalbedrag over te maken op onze bankrekeningnummer IBAN NL56 INGB 0004 85 8227 t.a.v. Ruitersport Sissi te Middelburg onder vermelding van Ruitersport Sissi en het bestelnummer.

2) U betaalt met Ideal of Mister Cash via uw eigen bank.

3) U betaalt met Paypal.

U kiest de betaalmethode zelf in de bestelprocedure van onze shop.


8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Ruitersport Sissi, totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan.

9 Niet goed, Geld Terug Garantie
9.1 Wanneer de bestelde producten niet aan uw verwachtingen voldoen of u heeft een verkeerd product besteld, dan kunt u de producten binnen 14 dagen (de wettelijke zichttermijn) in de originele verpakking, schoon, vrij van paardenhaar, ongebruikt en voldoende gefrankeerd (kosten klant) retour sturen.

9.2 Om duidelijkheid te verschaffen voor onze klantenservice dient u de zending te vergezellen van de bijgesloten retourbon .

9.3 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen en duurdere pakketten te laten verzekeren.

9.4 Voldoet uw retourzending aan de voorwaarden dan storten wij het aankoopbedrag binnen 14 dagen retour op uw bank- of girorekening. De door Ruitersport Sissi in rekening gebrachte verzendkosten worden ingehouden op het terug te storten bedrag.

9.5 Wanneer de door Ruitersport Sissi afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 9.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

9.6 Ritsen, klittenband en zgn. strass steentjes vallen niet onder de garantie van Ruitersport Sissi.

10 Ruilen
10.1 Ruilen kan binnen 14 dagen onder de in artikel 9 genoemde voorwaarden. Hiervoor berekenen wij u de eventuele kosten van meerprijs van een artikel, die u vooraf dient over te maken op het banknummer van Ruitersport Sissi het rekeningnummer is IBAN NL56 INGB 0004 85 8227 (ING bank). Wilt u ondanks de omruiling nogmaals ruilen - dus vanaf de tweede keer - dan berekenen wij ook verzendkosten. Geruilde artikelen komen niet in aanmerking voor de niet goed geld terug regeling. Ondanks de grote zorg die wij aan uw bestelling besteden kan het voorkomen dat u een verkeerd product ontvangt. In dat geval dient u altijd contact op te nemen met onze klantenservice via e-mail
paardensport2009@live.nl

11 Garantie
11.1 De garantie omvat fabrieks- en of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage en producten gemaakt van rubber niet onder de garantiebepaling.

11.2 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij Ruitersport Sissi worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

11.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 11.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Ruitersport Sissi het artikel of repareert of vervangt of de aankoopprijs of een deel daarvan vergoedt (ter keuze van Ruitersport Sissi), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.

11.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; Ruitersport Sissi niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek; de aanspraak van de garantie op de toeleverancier niet (meer) van toepassing is.

12 Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid van Ruitersport Sissi met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 11 geregelde garantie.

12.2 Ruitersport Sissi is niet aansprakelijk voor de door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten of gevolg hier van.

12.3 Iedere aansprakelijkheid van Ruitersport Sissi is beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.

13 Wijziging algemene voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

14 Geschillen
14.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn kan - uiterlijk 14 dagen nadat een schriftelijke ingediende klacht door Ruitersport Sissi is behandeld -  kan een rechter van de Nederlandse rechtsmacht in het arrondissement waar Ruitersport Sissi is gevestigd beslissen, tenzij Ruitersport Sissi voor de rechter van uw woonrespectievelijk vestigingsplaats kiest.

Het meest recent geregistreerde exemplaar (14 februari 2012) kunt u hier in PDF vorm downloaden.

Een eerder geregistreerde exemplaar (5 oktober 2011) kunt u hier in PDF vorm downloaden.